اعضا گروه تخصصی عمران

دکتر هوشنگ دباغ  – رئیس

مهندس بهزاد شهابی –  نائب رئیس

دکتر جمشید کرمی  – دبیر

دکتر سالار منیعی – عضو

مهندس برهان نوری – عضو