اطلاعیه شماره 22 هیات اجرایی

به استحضار اعضای محترم سازمان و داوطلبان انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند براساس نظام نامه انتخابات مدت زمان قبول شکایات مربوط به انتخابات تا ۵ روز بعد از روز اخذ رای خواهد بود .
لازم به ذکر است به شکایاتی که پس از طی مدت زمان مذکور مطرح وهمچنین شکایات بدون نام ومشخصات ونشانی شاکی ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

آدرس دفتر هیات اجرایی : سنندج- ساختمان راه وشهرسازی شهرستان سنندج- دفتر هیات اجرایی انتخابات

اطلاعیه انتخابات