معرفی و سوابق نامزدهای نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

ردیف

کد نامزد

نام

نام خانوادگی

رشته نظام مهندسی

سوابق

1

1001

اسمعیل

بهمنی

معماری

سوابق

2

1002

ابراهیم

حمزه زاده

معماری

3

1003

علی

خوشگوار

معماری

4

1004

بهمن

زارعی

معماری

5

1005

وریا

ژولیده

معماری

6

1006

عباداله

شکوری

معماری

7

1007

مهرداد

یوسف زمانی

معماری

8

2008

محمدرضا

جباری

شهرسازی

9

3009

هومن

بلندی

عمران

10

3010

مصلح

توحیدی

عمران

11

3011

سید عادل

حسینی

عمران

12

3012

بهار

راستین

عمران

13

3013

غلامرضا

رشادت

عمران

14

3014

مجید

شاه اویسی

عمران

15

3015

مازیار

شریعتی

عمران

16

3016

مسعود

صالحی

عمران

17

3017

مهران

طبری

عمران

18

3018

فرشید

عزت پور

عمران

19

3019

بهنام

عمورضائی

عمران

20

3020

جمال

فرمانی فرد

عمران

21

3021

محمد علی

فروتن نسب

عمران

22

3022

جمال الدین

کریمی

عمران

23

3023

فرهاد

کریمی

عمران

24

3024

شیوا

کریمی

عمران

25

3025

کیوان

کمانگرپور

عمران

26

3026

امید

کهنه پوشی

عمران

27

3027

رامین

نجفی

عمران

28

3028

امیر اسعد

نصری زر

عمران

29

3029

حجت اله

وکیلی نصرت آباد

عمران

30

3030

اقبال

یوسفی

عمران

31

4031

محمد علی

ثروت یاری

مکانیک

32

4032

محمد

ربانی

مکانیک

33

4033

پدرام

گروهی

مکانیک

34

5034

حیدر

احمدیان

برق

35

5035

جمال الدین

حسینی

برق

36

5036

محمد سعید

سلطانی

برق

37

5037

هیوا

سید یونسی

برق

38

5038

صمد

قادرپور

برق

39

5039

افشین

نامی سنندجی

برق

40

6040

سربرز

احمدی

نقشه برداری

41

6041

سهراب

شهنازی

نقشه برداری

42

6042

کریم

قادرمرزی

نقشه برداری

43

7043

جمال

قناعت

ترافیک

اطلاعیه