مقاومت کششی و مدهای خرابی ریشه ستون های مدفون در بتن

مقاله حاضر ترجمه خلاصه‌ای از پژوهش انجام یافته توسط:

دکتر محمود هریسچیان (استاد دانشگاه)

مهندس پویان پور اکبر (ارشد سازه)

مترجم: مهندس فریدون غفاری (عضو پایه ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان)

مقاومت کششی و مدهای خرابی ریشه ستون های مدفون در بتندانلود

مصاحبه و گزارش