هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

خانم روشنک رادپور (رئیس)

آقایان معروف حسامی (نائب رئیس)

ماشاء‌الله آقابابایی (عضو)

محمدعلی زندسلیمی (عضو)

آزاد شاهرخی (عضو)

اشرف فتحی (عضو)

عثمان فتحی (عضو)

هیات اجرا انتخابات