هیات مدیره ادوار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره اول  (دوره مربوط به قانون نظام مهندسی(آزمایشی) )

1370

ردیفنام ونام خانوادگیرشته
1محمد خورده بینانمکانیک
2محمد رحمت ستودهعمران
3عباس صالحیعمران
4عارف میرکی مقدممکانیک
5صابر نصری مقدمعمران

دوره اول  (دوره مربوط به قانون نظام مهندسی(قانون جاری) )

1376

ردیفنام ونام خانوادگیرشته
1هوشنگ دباغعمران
2ابراهیم سلطانی مامشامعماری
3بهزاد عمورضاییمکانیک
4محمد فرهادیعمران
5جمال مشتاقبرق

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره دوم

1379

ردیفنام ونام خانوادگیرشته
1مهدی حسام شریعتیعمران
2مهین جعفریمعماری
3محمد رحیم پورعمران
4بهرام رضاطلبیعمران
5جمال مشتاقبرق
6ناهید نازک کارمعماری
7یوسف وثوقیمکانیک
8مجید شاه اویسیعمران
9صلاح الدین عطاییمکانیک
10موسی مرادیانیبرق

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره سوم

1382

ردیفنام ونام خانوادگیرشته
1مهدی حسام شریعتیعمران
2عادل لطفینقشه برداری
3محمد رسولیشهرسازی
4یوسف وثوقیمکانیک
5بهرام رضاطلبیعمران
6مختار مرادیعمران
7نصرالله شارقیمعماری
8موسی مرادیانیبرق
9محمدرضا جباریشهرسازی

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره چهارم

1385

ردیفنام ونام خانوادگیرشته
1مهدی حسام شریعتیعمران
2جمال قناعتترافیک
3هوشنگ دباغعمران
4عادل لطفینقشه برداری
5بهرام رضاطلبیعمران
6مجتبی رضوانیمعماری
7مهرداد یوسف زمانیمعماری
8موسی مرادیانیبرق
9معروف حسامیبرق
10محمدرضا جباریشهرسازی
11محمد رسولیشهرسازی
12یوسف وثوقیمکانیک
13بهزاد عمورضاییمکانیک

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره پنجم

1388

ردیفنام ونام خانوادگیرشته
1جمال مشتاقبرق
2فیروز آقاییشهرسازی
3هادی رسولیمعماری
4یوسف وثوقیمکانیک
5علاالدین محسنینقشه برداری
6جمال قناعتترافیک
7کاوه وثوقیعمران
8بهرام رضاطلبیعمران
9هوشمند علیزادهشهرسازی
10هومن بلندیترافیک
11هیوا سیدیونسیبرق
12وریا ژولیدهمعماری
13عادل لطفینقشه برداری

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره ششم

1391

ردیفنام ونام خانوادگیرشته
1محمدصدیق ثابتیعمران
2فریبرز خلیل اللهیمعماری
3حشمت الله صیدیعمران
4کریم قادرمزینقشه برداری
5فرزام فاروقیعمران
6جمال مشتاقبرق
7جمال قناعتترافیک
8هوشمند علیزادهشهرسازی
9محمد ربانیمکانیک
10نادر گودرزیمعماری
11سهراب شهنازینقشه برداری
12فیروز آقاییشهرسازی
13کاوه وثوقیعمران
14امید محمودیمکانیک
15هومن بلندیترافیک
16هیوا لهونیانبرق

  لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره هفتم

1394

ردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلی
1محمدصدیق ثابتیعمران
2مهدی حسام شریعتیعمران
3بهار راستینعمران
4ارسطو هدایت نسبعمران
5ابراهیم حمزه زادهمعماری
6وریا ژولیدهمعماری
7هیوا لهونیانبرق
8امید محمودیمکانیک
9کریم قادرمزینقشه برداری
10محمدرضا جباریشهرسازی
11جمال قناعتترافیک
12فرزام فاروقیعمران
13فریبرز خلیل اللهیمعماری
14هیواخرمبرق
15محمد ربانیمکانیک
16سهراب شهنازینقشه برداری
17سید ابراهیم حسینیشهرسازی
18هومن بلندیترافیک

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره هشتم

1397

ردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلی
1امید محمودیمکانیک
2فریبرز خلیل اللهیمعماری
3امیراسعد نصری زرعمران
4هیوا سیدیونسیبرق
5بهار راستینعمران
6محمدصدیق ثابتیعمران
7مصلح توحیدیعمران – سازه
8کریم قادرمزینقشه برداری
9جمال قناعتترافیک
10وریا ژولیدهمعماری
11محمدرضا جباریشهرسازی
12غلامرضا رشادتعمران
 13قادر بایزیدیمعماری
14سهراب شهنازینقشه برداری
15هومن بلندیترافیک
16فیروز آقاییشهرسازی

هیات مدیره