هیات نظارت انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

اعضای هیات نظارت

آقای عرفان مرادی (رئیس)

آقای مصطفی رضایی (عضو)

آقای خالد اصلانی (عضو)

آقای محمدامین الهی (عضو)

آقای امیر محمدی (عضو)

هیات نظارت انتخابات