معرفی پرسنل واحد گازرسانی

نام و نام خانوادگی پستشماره تماس
مهندس امید محمودیعضو هیات رئیسه و نماینده هیات مدیره33562683
مهندس پدرام گروهیمدیر اجرایی واحد گازرسانی وعضو هیات رئیسه 33562683
مهندس خالد کریمیعضو هیات رئیسه 33562683
مهندس لقمان فیض الله بیگیبازرس33562683
هانا میرکی مقدمواحد انفورماتیک33562683
ژاله تاجیحسابدار33562683
کاوان رشیدیکارمند33562683
افشین اندریکارمند33562683
فاروق خادمیکارمند33562683

واحد گاز