آدرس سازمان

سنندج میدان کوهنورد کدپستی:

ایمیل

نظرات خود را به آدرس الکترونیکی سازمان ارسال فرمایید

شماره های تماس

سازمان در وقت اداری آماده پاسخگویی می باشد.

شماه های تماس

نام و نام خانوادگیپستشماره داخلی
فریبرز خلیل اللهیرئیس سازمان 33564876
شرمین رضاییمسئول دفتر ریاست     108

نام و نام خانوادگی   پست  شماره داخلی
نادر گودرزیمدیر فنی و اجرایی33564876
شیوا لطیفی     کارشناس فنی و اجرایی118

نام و نام خانوادگیپستشماره داخلی
کریم قادرمزیخزانه دار103
هیوا واحدیمدیر امور مالی218
امید شیرزادیمسئول حسابداری110
کیوان مرغوبیحسابدار110
الهام ساعدپناهحسابدار218
کاوه رشیدیکارپرداز- جمعدار اموال  110
شماره مستقیم : 33564877

نام و نام خانوادگیپستشماره داخلی
هورامان بهرامی  مسئول روابط عمومی   220
شماره مستقیم: 33566031

نام و نام خانوادگیپستشماره داخلی
فرزانه فتحیمسئول انفورماتیک111
سارا آرمان کارشناس انفورماتیک   111
شماره مستقیم: 33566031

نام و نام خانوادگیپستشماره داخلی
حکمت فرهادیمدیر امور اداری122
صاحب احمدیکارمند دبیرخانه120
محمدصدیق عظیم پورکارمند دبیرخانه120
داود رشیدیکارمند امور اداری122
صادق احمدیکارمند امور اداری124
سعدی محمدیکارمند امور اداری124
کریم فلامرزیکارمند امور اداری101
فرزاد مرادی         کارمند امور اداری33564790

نام و نام خانوادگی      پست    شماره داخلی
فرامرز رحیمیمسئول امور مهندسین 116
شتاو محمدیکارشناس امور مهندسین116
علیرضا بستانیکارشناس امور مجریان222
   

نام و نام خانوادگی       پست     شماره داخلی
صلاح الدین مولاناییرئیس کمیته آموزش و ترویج121
عرشیا اشرفیکارشناس کمیته آموزش و ترویج121
مژده فتحیکارشناس امورعضویت و پروانه اشتغال مهندسی114
بیان صلواتیکارشناس امورعضویت و پروانه اشتغال مهندسی114

نام و نام خانوادگیپست شماره داخلی
سالار گلابیمسئول نظارت عالیه       217
تینو سوره باننظارت عالیه217

نام و نام خانوادگیپست     شماره داخلی
اقبال ملک نیامسئول کارشناسی ماده 27      33564790
جمال جعفری  کارمند کارشناسی ماده 2733564790

نام و نام خانوادگیپستشماره داخلی
پیمان رضازاده  دبیر شورای انتظامی33564790
سحر حیدریکارمند شورای انتظامی    33564790

نام و نام خانوادگیپستشماره داخلی
تینو سوره بانواحد کنترل نقشه          217

نام و نام خانوادگیپستشماره داخلی
احسان نصریکارشناس واحد ژئوتکنیک224

نام و نام خانوادگی  پست   شماره داخلی
بابک بهجتیکارشناس واحد نقشه برداری219

نام و نام خانوادگی   پست   شماره داخلی
فرانک طوفانیکارشناس شناسنامه فنی ملکی115

نام و نام خانوادگیپستشماره داخلی
مهدی رشیدیکارشناس نظارت برق        115

نام و نام خانوادگیپستشماره داخلی
پدرام گروهیمدیر واحد گاز 33227504
کاوان رشیدیکارمند واحد گاز                33227504
افشین اندریکارمند واحد گاز33227504
ژاله تاجیکارمند واحد گاز33227504
هانا میرکیکارمند واحد گاز33227504
فاروق خادمیکارمند واحد گاز33227504