1-آیا راه اندازی سامانه اندازیار را ضروری می دانید ؟

2-در طول فعالیت این سامانه آیا رعایت عدالت و شفافیت را که از شعار اصلی راه اندازی سامانه است تحقق یافته است ؟

3-در استفاده از سامانه تا چه حد تسهیلگری و آسان کار شده است ؟

4-از قالب و شکل ساختاری سامانه تا چه حد رضایت دارید ؟

5- تا چه میزان پاسخگویی به ابهامات و مشکلات موجود در جواب استفاده از سامانه توسط سازمان رضایت دارد ؟

نظرسنجی