هیات رئیسه سازمان

تصویرنام و نام خانوادگیرشتهسمت
مهندس فریبرز خلیل الهیمعماریریاست سازمان
دکتر امیراسعد نصری زرعمراننایب رئیس اول
مهندس کریم قادرمزینقشه بردارینایب رئیس دوم
مهندس بهار راستینعمراندبیر
مهندس هیوا سیدیونسیتاسیسات برقیخزانه دار

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیئت رئیسه