شورای انتظامی

اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست

1

مهندس فرزام فاروقی  

رئیس

2

مهندس آراز فاروقی

نائب رئیس

3

آقای کاظم کلی وند

عضو حقوقدان

4

مهندس کاوه وثوقی

عضو

5

دکتر جمال مشتاق

عضو

6

مهندس پیمان رضازاده

دبیر


اطلاعیه های شورای انتظامی:
پس از بازدیدهای مکرر واحد نظارت عالیه راه و شهرسازی استان کردستان از پروژه های ساختمانی سطح استان، همچنین بررسی موارد ارجاعی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موارد ذیل جهت بهبود کیفیت و اطلاع مهندسین گرامی ارائه می گردد:
لازم به ذکر است موارد یاد شده با تلاش  گروه ترویج مقررات ملی ساختمان، شورای انتظامی و همچنین واحد نظارت عالیه راه و شهرسازی گردآوری شده است

عمـــران ……………………………………… دانلود

معمـاری ……………………………………… دانلود

بــــرق ………………………………………. دانلود

مکانیک ………………………………………. دانلود