هیئت مدیره

پدرام گروهی

مکانیک

سربرز احمدی

نقشه برداری

بهمن زارعی

شهرسازی

سهراب شهنازی

ترافیک

افشین نامی سنندجی

برق

امید کهنه پوشی

عمران

مسعود صالحی

عمران

فرشید عزت پور

عمران

مجید شاه اویسی

عمران

مهرداد یوسف زمانی

معماری

رامین نجفی

عمران

عباداله شکوری

معماری

اسمعیل بهمنی

معماری

محمد ربانی

مکانیک

صمد قادرپور

برق

کیوان کمانگرپور

نقشه برداری