هیئت مدیره

پدرام گروهی

مکانیک

سربرز احمدی

نقشه برداری

اسمعیل بهمنی

معماری

سهراب شهنازی

ترافیک

افشین نامی سنندجی

برق

امید کهنه پوشی

عمران

مسعود صالحی

عمران

فرشید عزت پور

عمران

مجید شاه اویسی

عمران

مهرداد یوسف زمانی

معماری

رامین نجفی

عمران

عباداله شکوری

شهرسازی

محمد ربانی

مکانیک

صمد قادرپور

برق

کیوان کمانگرپور

نقشه برداری

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره اول  (دوره مربوط به قانون نظام مهندسی(آزمایشی) )

1370

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

1

محمد خورده بینان

مکانیک

2

محمد رحمت ستوده

عمران

3

عباس صالحی

عمران

4

عارف میرکی مقدم

مکانیک

5

صابر نصری مقدم

عمران

دوره اول  (دوره مربوط به قانون نظام مهندسی(قانون جاری) )

1376

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

1

هوشنگ دباغ

عمران

2

ابراهیم سلطانی مامشا

معماری

3

بهزاد عمورضایی

مکانیک

4

محمد فرهادی

عمران

5

جمال مشتاق

برق

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره دوم

1379

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

1

مهدی حسام شریعتی

عمران

2

مهین جعفری

معماری

3

محمد رحیم پور

عمران

4

بهرام رضاطلبی

عمران

5

جمال مشتاق

برق

6

ناهید نازک کار

معماری

7

یوسف وثوقی

مکانیک

8

مجید شاه اویسی

عمران

9

صلاح الدین عطایی

مکانیک

10

موسی مرادیانی

برق

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره سوم

1382

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

1

مهدی حسام شریعتی

عمران

2

عادل لطفی

نقشه برداری

3

محمد رسولی

شهرسازی

4

یوسف وثوقی

مکانیک

5

بهرام رضاطلبی

عمران

6

مختار مرادی

عمران

7

نصرالله شارقی

معماری

8

موسی مرادیانی

برق

9

محمدرضا جباری

شهرسازی

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره چهارم

1385

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

1

مهدی حسام شریعتی

عمران

2

جمال قناعت

ترافیک

3

هوشنگ دباغ

عمران

4

عادل لطفی

نقشه برداری

5

بهرام رضاطلبی

عمران

6

مجتبی رضوانی

معماری

7

مهرداد یوسف زمانی

معماری

8

موسی مرادیانی

برق

9

معروف حسامی

برق

10

محمدرضا جباری

شهرسازی

11

محمد رسولی

شهرسازی

12

یوسف وثوقی

مکانیک

13

بهزاد عمورضایی

مکانیک

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره پنجم

1388

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

1

جمال مشتاق

برق

2

فیروز آقایی

شهرسازی

3

هادی رسولی

معماری

4

یوسف وثوقی

مکانیک

5

علاالدین محسنی

نقشه برداری

6

جمال قناعت

ترافیک

7

کاوه وثوقی

عمران

8

بهرام رضاطلبی

عمران

9

هوشمند علیزاده

شهرسازی

10

هومن بلندی

ترافیک

11

هیوا سیدیونسی

برق

12

وریا ژولیده

معماری

13

عادل لطفی

نقشه برداری

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره ششم

1391

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

1

محمدصدیق ثابتی

عمران

2

فریبرز خلیل اللهی

معماری

3

حشمت الله صیدی

عمران

4

کریم قادرمزی

نقشه برداری

5

فرزام فاروقی

عمران

6

جمال مشتاق

برق

7

جمال قناعت

ترافیک

8

هوشمند علیزاده

شهرسازی

9

محمد ربانی

مکانیک

10

نادر گودرزی

معماری

11

سهراب شهنازی

نقشه برداری

12

فیروز آقایی

شهرسازی

13

کاوه وثوقی

عمران

14

امید محمودی

مکانیک

15

هومن بلندی

ترافیک

16

هیوا لهونیان

برق

 

 لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره هفتم

1394

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

محمدصدیق ثابتی

عمران

2

مهدی حسام شریعتی

عمران

3

بهار راستین

عمران

4

ارسطو هدایت نسب

عمران

5

ابراهیم حمزه زاده

معماری

6

وریا ژولیده

معماری

7

هیوا لهونیان

برق

8

امید محمودی

مکانیک

9

کریم قادرمزی

نقشه برداری

10

محمدرضا جباری

شهرسازی

11

جمال قناعت

ترافیک

12

فرزام فاروقی

عمران

13

فریبرز خلیل اللهی

معماری

14

هیواخرم

برق

15

محمد ربانی

مکانیک

16

سهراب شهنازی

نقشه برداری

17

سید ابراهیم حسینی

شهرسازی

18

هومن بلندی

ترافیک

 

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره هشتم

1397

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

امید محمودی

مکانیک

2

فریبرز خلیل اللهی

معماری

3

امیراسعد نصری زر

عمران

4

هیوا سیدیونسی

برق

5

بهار راستین

عمران

6

محمدصدیق ثابتی

عمران

7

مصلح توحیدی

عمران – سازه

8

کریم قادرمزی

نقشه برداری

9

جمال قناعت

ترافیک

10

وریا ژولیده

معماری

11

محمدرضا جباری

شهرسازی

12

غلامرضا رشادت

عمران

 13

قادر بایزیدی

معماری

14

سهراب شهنازی

نقشه برداری

15

هومن بلندی

ترافیک

16

فیروز آقایی

شهرسازی

 لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره نهم

1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

پدرام گروهی

مکانیک

2

سربرز احمدی

نقشه برداری

3

بهمن زارعی

شهرسازی

4

سهراب شهنازی

ترافیک

5

مهرداد یوسف زمانی

معماری

6

امید کهنه پوشی

عمران

7

فرشید عزت پور

عمران

8

مسعود صالحی

عمران

9

افشین نامی سنندجی

برق

10

مجید شاه اویسی

عمران

11

اسمعیل بهمنی

معماری

12

رامین نجفی

عمران

 13

عبادله شکوری

معماری

14

محمد ربانی

مکانیک

15

صمد قادرپور

برق

16

کیوان کمانگرپور

نقشه برداری