آمار

آمار تطبیقی متراژ و تعدادکار سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به تفکیک شهرستان ها و گروه های ساختمانی در سال های 1399 و 1400

آمار تطبیقی متراژ و تعدادکار سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به تفکیک شهرستان ها و گروه های ساختمانی در سال های 1399 و 1400

آمار کاکرد سازمان در سال 1399

آمار کاکرد سازمان در سال 1399