هیئت رئیسه

تصویرنام و نام خانوادگیرشتهسمت
مهندس اسمعیل بهمنیمعماریریاست سازمان
مهندس مجید شاه اویسیعمراننایب رئیس اول
مهندس سهراب شهنازیترافیکنایب رئیس دوم
دکتر امید کهنه پوشیعمراندبیر
دکتر مهرداد یوسف زمانیمعماریخزانه دار