هیئت رئیسه

تصویرنام و نام خانوادگیرشتهسمت
مهندس پدرام گروهیمکانیکریاست سازمان
مهندس سربرز احمدینقشه بردارینایب رئیس اول
مهندس بهمن زارعیمعمارینایب رئیس دوم
مهندس سهراب شهنازیترافیکدبیر
مهندس افشین نامی سنندجیبرقخزانه دار