قوانین و مقررات
ضوابط ویژه اجرای بتن در هوای سرد

ضوابط ویژه اجرای بتن در هوای سرد

، تعیین حدود مسئولیت طراحی محاسبات اجرا و نظارت جهت رعایت پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

، تعیین حدود مسئولیت طراحی محاسبات اجرا و نظارت جهت رعایت پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر و اصلاحیه ابلاغی

شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر و اصلاحیه ابلاغی

چک لیست تکمیلی سقف مجوف دو پوش

چک لیست تکمیلی سقف مجوف دو پوش

چک لیست طراح هماهنگ کننده

چک لیست طراح هماهنگ کننده

چک لیست ویرایش چهارم

چک لیست ویرایش چهارم