نظرسنجی سامانه اندازیار

با توجه به اینکه سامانه اندازیار (ماده 33) مراحل آزمایشی خود را در سازمان طی می کند ، لذا انتقادات ، ایرادات ، مشکلات و راهکارهای شما اعضای محترم می تواند در تکمیل این سامانه و ارتقا و جامعیت و اصلاح آن نقش بسزایی داشته باشد .

ضمن تشکر از شرکت در این نظرسنجی اطمینان داده می شود که ارایه نظرات شما عزیزان نهایت استفاده بعمل خواهد آمد .

1-آیا راه اندازی سامانه اندازیار را ضروری می دانید ؟

2-در طول فعالیت این سامانه آیا رعایت عدالت و شفافیت را که از شعار اصلی راه اندازی سامانه است تحقق یافته است ؟

3-در استفاده از سامانه تا چه حد تسهیلگری و آسان کار شده است ؟

4-از قالب و شکل ساختاری سامانه تا چه حد رضایت دارید ؟

5- تا چه میزان پاسخگویی به ابهامات و مشکلات موجود در جواب استفاده از سامانه توسط سازمان رضایت دارد ؟