نظرسنجی سامانه اندازیار

با توجه به اینکه سامانه اندازیار (ماده 33) مراحل آزمایشی خود را در سازمان طی می کند ، لذا انتقادات ، ایرادات ، مشکلات و راهکارهای شما اعضای محترم می تواند در تکمیل این سامانه و ارتقا و جامعیت و اصلاح آن نقش بسزایی داشته باشد .

ضمن تشکر از شرکت در این نظرسنجی اطمینان داده می شود که ارایه نظرات شما عزیزان نهایت استفاده بعمل خواهد آمد .