اعضا گروه تخصصی شهرسازی

دکتر هوشمند علیزاده

مهندس حسین اصلانی

مهندس لقمان صادقی