اعضا گروه تخصصی معماری

 دکتر مهرداد یوسف زمانی

مهندس آراز فاروقی

مهندس گلاله اورک بختیاری

مهندس مورا ادب

مهندس انور شاه محمدی