اعضا گروه تخصصی تاسیسات مکانیک

مهندس خالد کریمی

مهندس ادریس احمدی

مهندس هژیر ادهمی

دکتر مصطفی آشنا

مهندس غلامرضا عبدی