اعضا گروه تخصصی نقشه برداری

مهندس سهراب شهنازی

مهندس برهان نقشبندی

مهندس جمال احمدی

مهندس آزاد ایران پناه

مهندس مصطفی سلیمی