اطلاعیه شماره (2) هیأت اجرایی/ تغییرات برنامه زمانبندی نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
اطلاعیه شماره (2) هیأت اجرایی/ تغییرات برنامه زمانبندی نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
اطلاعیه شماره یک هیات اجرایی/ آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
اطلاعیه شماره یک هیات اجرایی/ آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
تعیین اعضای هیات نظارت و هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
تعیین اعضای هیات نظارت و هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها
نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها