اطلاعیه شماره 10 هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره/ تمدید مهلت ثبت نام
اطلاعیه شماره 10 هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره/ تمدید مهلت ثبت نام
اطلاعیه شماره (9) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان/ تمدید مهلت ثبت نام
اطلاعیه شماره (9) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان/ تمدید مهلت ثبت نام
اطلاعیه شماره (8) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان/ تمدید مهلت ثبت نام
اطلاعیه شماره (8) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان/ تمدید مهلت ثبت نام
اطلاعیه شماره 7 هیأت اجرایی/ نحوه محاسبه دو سال سابقه پایه یک
اطلاعیه شماره 7 هیأت اجرایی/ نحوه محاسبه دو سال سابقه پایه یک
اطلاعیه شماره (6) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
اطلاعیه شماره (6) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
اطلاعیه شماره (5) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان/ رفع تعارض منافع
اطلاعیه شماره (5) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان/ رفع تعارض منافع