توافق نامه بيمه نامه مسئوليت حرفه اي سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ، مهندسين ناظر، طراح ، محاسب و مجریان ساختمان) حقيقی و حقوقی (

توافق نامه بيمه نامه مسئوليت حرفه اي سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ، مهندسين ناظر، طراح ، محاسب و مجریان ساختمان (حقيقی و حق...

ادامه خواندن

بمناسبت روز مهندس/ ثبت نام مسابقات تنیس روی میز ویژه حضور در مسابقات کشوری

بمناسبت روز مهندسثبت نام مسابقات تنیس روی میز  ویژه حضور در مسابقات کشوریاعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ک...

ادامه خواندن

بمناسبت روز مهندس/ مسابقات تخته نرد ویژه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

بمناسبت روز مهندسمسابقات تخته نرد ویژه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اعضای محترم سازمان نظام مه...

ادامه خواندن

مسابقات فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی کردستان با قهرمانی سنندج ب به پایان رسید

مسابقات فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی کردستان با قهرمانی سنندج ب به پایان رسید مسابقات فوتسال ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان ...

ادامه خواندن