مسابقات فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی کردستان با قهرمانی سنندج ب به پایان رسید

مسابقات فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی کردستان با قهرمانی سنندج ب به پایان رسید مسابقات فوتسال ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان ...

ادامه خواندن

مسابقات تخته نرد ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد

مسابقات تخته نرد ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شدمسابقات تخته نرد ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختما...

ادامه خواندن

مسابقات تخته نرد ویژه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مسابقات تخته نرد ویژه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کر...

ادامه خواندن

شرایط و تخفیف های بیمه رازی در بیمه نامه شخص ثالث خودرو، بیمه نامه بدنه ، مسئولیت ساختمانی، آتش سوزی ، عمر و پس انداز

شرایط و تخفیف های بیمه رازی در بیمه نامه شخص ثالث خودرو، بیمه نامه بدنه ، مسئولیت ساختمانی، آتش سوزی ، عمر و پس اندازپیرو قرارداد ب...

ادامه خواندن