مسابقات فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی کردستان با قهرمانی سنندج ب به پایان رسید

مسابقات فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی کردستان با قهرمانی سنندج ب به پایان رسید مسابقات فوتسال ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان ...

ادامه خواندن

مسابقات تخته نرد ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد

مسابقات تخته نرد ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شدمسابقات تخته نرد ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختما...

ادامه خواندن