قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

با توجه به در پیش بودن فصل سرما و برودت هوا ، شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضوابط بند 9-22-5-4 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در خصوص ضوابط ویژه اجرای بتن در هوای سرد رعایت و کنترل گردد .

قوانین و مقررات