قابل توجه اعضای محترم رشته تاسیسات برقی سازمان نظام مهندسی استان کردستان/ فراخوان مجري ارت

قابل توجه اعضای محترم رشته تاسیسات برقی سازمان نظام مهندسی استان کردستان فراخوان مجري ارت  نظر به بند 5 مصوبه شماره 51 مورخ ...

ادامه خواندن